Management, marketing SK

Systematické riziká, Nesystematické (jedinečné) riziká

Z hľadiska príčin rizika rozlišujeme: systematické riziká a nesystematické riziká Systematické riziká Sú to riziká, ktoré sa systematicky menia v závislosti na celkovom ekonomickom vývoji. Ich zdrojom sú napr. zmeny peňažnej a rozpočtovej politiky...

Klasifikácia rizika, Podnikateľské riziko

Klasifikácia rizika Podnikateľské riziko Toto riziko sa vyznačuje tým, že nebezpečnosť nežiadúcich odchýlok od plánovaných výsledkov vystupuje často spolu s nádejou na žiadúce (pozitívne) odchýlky od týchto výsledkov. Toto riziko treba teda chápať ako...

Klasifikácia rizika, Čisté riziko

Klasifikácia rizika V súčasnosti sa hodnotia dopady rizika, menej už príčiny rizika.Podľa dopadov rizika rozoznávame: 1. čisté (poistiteľné) riziko2. podnikateľské (špekulatívne) riziko Čisté riziko Je to riziko, u kt. existuje nebezpečie vzniku len nepriaznivých...

Analýza citlivosti

Analýza citlivosti Analýza citlivosti vychádza z explicitného zobrazenia vplyvu faktorov rizika na efekty podnikateľského projektu, vyjadrené napr. pomocou výnosnosti tohto projektu, či pomocou niektorých kritérií založených na diskontovaní peňažných tokov. Znalosť závislosti zisku (resp....

Stanovenie významnosti faktorov rizika, Expertné hodnotenie

Stanovenie významnosti faktorov rizikaVýznamnosť faktorov rizika, chápaná ako určitý potenciálny stupeň ohrozenia úspechu podnikateľského projektu, možno posudzovať v podstate dvoma odlišnými spôsobmi, a to expertným hodnotením, alebo pomocou tzv. analýzy citlivosti. Expertné hodnotenieToto hodnotenie...

Identifikácia faktorov rizika

Identifikácia faktorov rizika Náplňou tejto fázy je stanovenie faktorov rizika ako aj veličín, ktorých možný budúci vývoj by mohol ovplyvniť, a to nielen negatívne, ale tiež pozitívne, dopady a účinky podnikateľského projektu. Stanovenie faktorov...

ANALÝZA FAKTOROV RIZIKA

ANALÝZA FAKTOROV RIZIKA Racionálny postup analýzy a hodnotenia podnikateľských projektov z hľ. práce s rizikom a neistotou zahŕňa tieto fázy: • identifikácia faktorov rizika • stanovenie významnosti faktorov rizika • stanovenie miery rizika (meranie...

Riziko 2.

Riziko: veličina tvorená 2 komponentami:1. neistota2. určitý možný negatívny dopad neistoty Prelom – r. 1980 – Bowman: bývalý bankár (finančný matematik) „Risk paradox in strategie management“ – analyzoval údaje získané z kapitálových trhov za...