Management, marketing SK

Riziká v oblasti informatiky 2.

Riziká v oblasti informatiky 2. Neznalosť, resp. neinformovanosť predstavuje vysoký stupeň rizika. V súvislosti s dôležitosťou informačných systémov do popredia vystupuje niekoľko základných hodnôt, ktoré je treba chrániť, a tie sa rozdeľujú do 3...

Riziká v oblasti informatiky 1.

Riziká v oblasti informatiky Počítačové systémy sú dnes jedným z „nervových centier“ podniku, pretože plnia operačnú, integračnú a komunikačnú funkciu, majú obrovské pamäťové kapacity a riešia dôležité úlohy spracovania informácií, ktoré sa už nezaznamenávajú...

Ekonomické riziká

Ekonomické riziká ER zahŕňajú širokú škálu nákladových rizík vyvolávaných zmenami jednotlivých nákladových položiek, ktoré sú spojené predovšetkým s rastom nákupných cien vybraných surovín a energie. Ďalej zahŕňajú infláciu, riziká spojené s peňažnou a rozpočtovou...

Finančné riziká 2.

Finančné riziká 2. • riziko štruktúry dodávateľov a odberateľov – riziko financovania dodávateľského a odberateľského úveru je založené na tom, že väčšinou do 20 – 30% z celku sa pripúšťa účasť jediného dodávateľa. Keď...

Finančné riziká 1.

Finančné riziká FR sú veľmi dôležité pre analýzu plánu podnikania a pri strategickom rozhodovaní. Druhy FR sú: • riziko zdrojovej štruktúry financií– pomer cudzieho kapitálu k vlastnému kapitálu je merítkom rizikovosti.Cudzí kapitál je rizikový,...

Výrobné riziká 2.

Výrobné riziká 2. Faktory OR sú nasledovné: • marketingové faktory –spôsob prieskumu trhu, zameranie na segmenty trhu, prieskum objektívneho chovania konkurencie, spôsob reklamy a prenikania na trh, spôsoby uvedenia výrobkov na trh. • cenové...

Výrobné riziká 1.

Výrobné riziká VR úzko súvisí s faktormi technického rizika a vyznačuje sa možnosťou strát vo výrobnom procese. Faktory výrobného rizika môžeme rozdeliť na 2 skupiny: • interné faktory– organizačné činitele, vplyv človeka a jeho...

Technické riziká

Technické riziká TR sú spojené predovšetkým s uplatňovaním výsledkov vedecko-technického rozvoja, stretávame sa s nimi najčastejšie pri výskume a vývoji nových výrobkov a technológií. TR, nazývané taktiež inžinierske, je spojené s tvorivým inžinierskym riešením,...

Jednotlivé druhy rizík podľa faktorov, ktoré ich spôsobujú

Jednotlivé druhy rizík podľa faktorov, ktoré ich spôsobujú: 1. technické2. výrobné3. obchodné4. finančné5. ekonomické6. riziká v oblasti informatiky7. politické Svetové renomované poradenské firmy hovoria o tomto poradí rizík: 1. politické 2. ekonomické 3. finančné...