Management, marketing SK

Z poznámok:

Ser/vis a Pro/dukt Serdukt (výrobok a služba: každý produkt má min.60% práce v sebe = ľudského faktoru a menej ako 40% hmotného základu) · úver: bez neho v dnešných našich podmienkach čoraz ťažšie, nákup...

1.úroveň – úžitková (základná)

– na začiatku je špecifikovanie jadra úžitku; ide o tzv. jadro uspokojenia, základný úžitok či prínos; 18 jadro úžitku nadväzuje na hlavnú potrebu či motív, ktoré rezonujú v predstavách zákazníka 19 napr. klinec nie...

Kotler rozvinul iba 5 úrovní MK, predtým iba 3 úrovne.

Charakteristika a postavenie tovaru od „jadra úžitku“ cez produktové, serduktové, ponukové, podnikové, trhové a spoločenské vyjadrenie je genézou či transformáciou tzv. ôsmich úrovní marketingovej komunikácie. Podľa toho ako dokáže podnik zosúladiť skôr vnútorné (typické...

11 vychádza z týchto aspektov:

1. iniciatívnosť – je zvlášť vysoko hodnotená v situáciách, keď analytici nezachytili niektoré prekvapivé nuansy rýchlo sa meniaceho prostredia a marketér tento fakt vytuší a dokáže okamžite konať v prospech podnikových cieľov. 14 mnohým...

Možno ho rozdeliť do troch vývojových fáz:

ª všeobecná profilácia (prípravné obdobie) – základy z najdôležitejších spoločª enských disciplín, ktoré sa získavajú najmä v školskom systéme (filozofia, etika, psychológia, sociológia, ekonómia, marketing, právo, štatistika….) ª odborná orientácia (obdobie zakotvenia) – špecializácia...

Všeobecné schopnosti manažéra:

1. osobnostné predpoklady – vrodené prednosti a danosti 16 odborná príprava (rozvíjanie vrodených vlastností) 17 mimoriadne schopnosti a intelektuálne zručnosti spojené s rozvojom osobnosti (empatia, asertivita, intuícia, mimika, štýl reči) 2. systémové predpoklady 20...

Marketingovú komunikáciu možno rozdeliť na základe viacerých kritérii:

A/ podľa prostredia, v ktorom prebieha (interná, externá) B/ podľa časovovýznamového kontextu (primárna, sekundárna) C/ podľa zúčastnených komunikačných subjektov (medzi marketérom a zákazníkom, marketérom a spotrebiteľom, marketérom a konkurentom marketérom) D/ podľa použitých nástrojov...