Management, marketing SK

Schéma postupu stanovenia rizikovej krivky počítačovou simuláciou 2.

Schéma postupu stanovenia rizikovej krivky počítačovou simuláciou 2. Náročnosť priameho expertného určovania subjektívneho rozdelenia pravdepodobnosti dôsledkov rizikových variantov sa dá značne znížiť uplatnením počítačového modelu simulácie – napr. metódou Monte Carlo, resp. Latin Hyper...

Schéma postupu stanovenia rizikovej krivky počítačovou simuláciou 1.

Schéma postupu stanovenia rizikovej krivky počítačovou simuláciou 1. Vložene potrebných vstupných údajov do PC Generovanie hodnôt faktorov R z ich rozdelenia pravdepodobnosti Výpočet kritérií hodnotenia Zaistenie dostatočného počtu simulačných chodov Stanovenie rizikovej krivky (profilu)...

Konštrukcia závislosti zvoleného kritéria hodnotenia

Konštrukcia závislosti zvoleného kritéria hodnotenia: Zabezpečenie vstupných údajov pre programový systém @ RISK je spojené so zadaním matematického modelu závislosti zvoleného kritéria hodnotenia podnikateľského projektu na ovplyvňujúcich veličinách, z ktorých niektoré predstavujú faktory rizika:...

POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA MERANIA RIZIKA – Metóda Monte Carlo

POČÍTAČOVÁ SIMULÁCIA MERANIA RIZIKAMetóda Monte Carlo Simulácia – možná kombinácia vstupov pre dosiahnutie možných výsledkov Monte Carlo. Pre každý faktor R by sa mala zadať funkcia rozdelenia pravdepodobnosti – distribučná funkcia. Metóda Monte Carlo...

Metódy merania rizika

Metódy merania rizika • objektívna pravdepodobnosť– je založená na hromadných javoch,– ide tu o spracovanie minulých štatistických údajov (pomocou štatistických metód),– číselné hodnoty sú nezávislé na subjekte,– môže byť založená aj na experimentoch (fyzika,...

MERANIE RIZIKA PODNIKATEĽSKÝCH PROJEKTOV 2.

MERANIE RIZIKA PODNIKATEĽSKÝCH PROJEKTOV 2. Simulácia zabezpečuje kombináciu možných hodnôt vstupných premenných pre generovanie možných výsledkov. Ak hodnoty premenných pre výpočet výsledkov sú známe, potom aj výsledok je známa alebo determinovaná hodnota. Hodnotenie podnikateľských...

MERANIE RIZIKA PODNIKATEĽSKÝCH PROJEKTOV 1.

MERANIE RIZIKA PODNIKATEĽSKÝCH PROJEKTOV Pre každú podnikateľskú aktivitu alebo stratégiu existuje široká škála možných riešení (niekotér dobré, niektoré zlé). Meranie rizika je potom spojené s požiadavkou, aby táto škála možných riešení bola vyjadrená matematicky....

Riziká v oblasti informatiky – Politické riziká PR

Politické riziká PR je možné rozdeliť na riziká spôsobené makroekonomickou a sociálnou politikou vlády v rámci legitímnych regulačných funkcií v oblasti rozpočtu, daní, investícií, ochrany spotrebiteľa atď. a riziká vyvolané nelegitímnymi spôsobmi vzhľadom k...