Management, marketing SK

Proaktívna koncepcia vzťahov s verejnosťou

Sledovanie stavu imidžu Program Podnikový Vymedzenie Realizácia Reakcia Vyhodnotenie plán akcie skupiny ľudí akcie verejnosti akcie V proaktívnej koncepcií je základom marketingová koncepcia, ktorá má ponukovo-dopytovú orientáciu. Najprv sa podľa podnikových potrieb vytýčia predpokladané...

Základné techniky podpory predaja

_ Cenové balíčky – označuje sa ako zvláštna ponuková akcia s cieľom zvýhodniť bežného zákazníka, súvisí s kvantitou nákupu (menej žiadané tovary) je potrebné podporiť ich predaj. _ Katalógy – prierez trvalou ponukou podniku...

Program podpory predaja je

– súhrny plánovací dokument, ktorý sa môže vypracovať buď na jeden rok, alebo len na jednu podpornú akciu. Manažment podpory predaja musí riešiť hlavne tieto systémové úlohy: – určenie rozhodujúcich cieľov, – zabezpečenie implementačných...

Osobné techniky predaja – členenie

– Priame – bezbariérové, bariérové – Nepriame – komunikácia s jedným zákazníkom, telefón, list, objednávka …, komunikácia s viacerými zákazníkmi napr. na dražbe Najčastejšie využívané techniky predaja sú: _ bezpultový predaj _ pultový predaj,...

Podpora predaja je prelženou rukou osobného predaja.

Zdôraznenie skôr osobnejformy komunikácie pri tomto nástroji pramení z viacerých dôvodov: – podpora predaja je veľmi závislá na osobnom predaji, – z celkového množstva uvádzaných a využívaných techník sú v prevažujúcej miere také, ktorých...

Koncepčné východiská – rozvinutie vytýčených cieľov

– metodické motivačné upresnenie (hlavné odporúčania v rámci celkového chovania zákazníka od nekomunikatívnosti až po nákupné správanie) – koncepčné komunikačné východiská (aký typ koncepcie sa využije – zásady pre rokovanie, kontraktovanie a predávanie, –...