Management, marketing SK

GLOBALIZÁCIA 1.

GLOBALIZÁCIA – predstavuje jeden z hlavných pohonov ek. zmien, kt. majú vplyv na všetky oblasti bežného života. Pri globalizácii vzniká anonymita, strácajú sa hranice (v dobrom i v zlom), stierajú sa hranice medzi inštitúciami...

Európska výhoda v medzinárodnej konkurencii

Európska výhoda v medzinárodnej konkurencii Kvalita ako rozhodujúci faktor konkurencieschopnosti: 1. V súčasnosti je to kvalita, kt. rozhoduje o úspešnosti podnikania. Kvalita je:a) cesta k dokonalosti organizácie, pretože pre konkurencieschopnosť musíme reagovať presne na...

Komunikačná politika

Komunikačná politika – európske ochranné známky (vydáva Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu so sídlom v Alicante v Španielsku, vznikol v r. 1996)– legislatíva porovnávacej reklamy (je to reklama, kt. priamo alebo nepriamo pomenuje konkurenta...

Marketingová stratégia, Výrobková politika, Cenová politika

Marketingová stratégia Výrobková politika • štandardizácia produktov a služieb Faktory štandardizácie: – homogenizácia potrieb a očakávaní – harmonizácia technických noriem – úspory z rozsahu Distribučná politikaTrendy v distribučnej politike v EÚ:– dochádza k veľkému...

Segmentácia trhu

Segmentácia trhu – so vznikom spoločného európskeho trhu sa prestali používať bežné segmentačné kritériá (napr. segmentácia podľa jednotl. krajín) Predpoklady súčasnej segmentácie európskeho trhu: transnacionálna segmentácia (vychádza z neexistencie obchod. hraníc)kvalitatívna segmentácia (využívanie kvalitatívnych...

MEDZINÁRODNÝ MARKETING, MRKT V EURÓPSKEJ ÚNII

MEDZINÁRODNÝ MARKETING Dudinská: Moderný MRKT Medzinárodný MRKT Globálny MRKT (kultúrne odlišnosti) MRKT V EURÓPSKEJ ÚNIISpoločný európsky trh– odstránenie obchod. bariér medzi člen. štátmi, a tým aj vytvorenie obrovského ek. priestoru– zjednotenie podmienok pre obchodovanie,...

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 4.

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 4. Prednosťou vyjadrovania subjektívnych pravdepodobností pomocou pomeru stávok je, že prispieva k potlačeniu konzervativizmu hodnotiteľov, prejavujúcich určitý strach z využívania okrajov pravdepodobnostnej stupnice. Pre hodnotenie podnikateľských projektov, kde faktormi rizika sú predovšetkým...

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 3.

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 3. Číselné vyjadrenie subjektívnych pravdepodobnostíExistuje potreba jednoznačnej a všeobecne prijateľnej stupnice pre popis a meranie neistoty. V praxi – najčastejšie 2 spôsoby kvantitatívneho vyjadrenia subjektívnych pravdepodobností, ktoré sú vzájomne medzi sebou prevoditeľné....

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 2.

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 2. Verbálne vyjadrenie subjektívnych pravdepodobností Pre riadiaceho pracovníka je najprijateľnejším spôsobom vyjadrenie subjektívnych pravdepodobností pomocou určitých verbálnych charakteristík. Tento spôsob pravdepodobnostného ohodnotenia je v praxi rizikového rozhodovania zďaleka najrozšírenejší.Jeho prednosťou je, že...

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 1.

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 1. Pravdepodobnosti jednotlivých rizikových situácií nie je možné spravidla stanoviť štatistickým spracovaním údajov z minulosti, pretože tieto údaje buď nie sú k dispozícii vôbec, alebo môžu mať v určitej miere len pomocný...