Management, marketing SK

Kybernetika

– veda o procesoch oznamovania, regulovania a riadenia v dynamických systémoch v oblasti živej a neživej hmoty (prírody), strojov, spoločnosti. Smery:1. teoretická kybernetika – teória systémov, informácií a algoritmov, ide o všeobecnú kybernetiku.2. technická...

Metódy kybernetiky:

1. Analógie = pomáha nájsť podobnosti v procesoch riadenia, spoločné črty správania odlišných systémov. Z podobnosti správania možno usudzovať podobnosť ich štruktúry.2. čierna skrinka – izolovaný systém, pri ktorom nepoznáme vnútorné činitele, zaujíma nás...

MANAGEMENT A MARKETING SK – kompletní obsah_1:

VYBER CIELOVYCH TRHOV PRISTUPY K TYMTO RYSOM OSOBNOSTI ZAKLADNE TRHOVE ELEMENTY A VZTAHY MEDZI NIMI FAKTORY, KTORE OVPLYVNUJU ZIVOTNY STYL A CELKOVO S… TRH A JEHO PSYCHOLOGICKA CHARAKTERISTIKA Psychológia trhu JOBING – Jak vyniknout...

MANAGEMENT A MARKETING SK – kompletní obsah_2:

Manažér Hlavné úlohy marketingovej komunikácie Externá marketingové komunikácia vykonávaná mimo p… Východiskom každej systémovej komunikácie musia by… Všeobecná podstata marketingovej komunikácie je ve… Všeobecná podstata marketingovej komunikácie je ve… 3. Vstupné predstavy – výstupné...

MANAGEMENT A MARKETING SK – kompletní obsah_3:

Nákupné správanie sprostredkovateľov 2. Všeobecná charakteristika potreby 3. Medziľudské 23. Hlavné faktory ovplyvňujúce nákupné správanie … Nákupné správanie výrobnej sféry Marketingové stimuly Charakter nákupných orgánov a rozhodovací proces –… 22. Trhy organizácií a nákupné...

MANAGEMENT A MARKETING SK – kompletní obsah_4:

Posudzovanie dôsledkov zamýšľaných zmien pre oblas… 1.4. Kto sa podieľa na riadení firmy V oblasti ľudských zdrojov musí firemné RĽZ hlavne… Riadenie ľudských zdrojov Vzhľadom na to, že ľudské zdroje uvádzajú do pohyb… 1....