Management, marketing SK

2 Stapelova škála

– je zjednodušenou formou semantického diferenciálu – používa len jedno prídavné meno pre jeden atribút – respondenti majú prideliť hodnotu z intervalu alebo tak, aby vyjadril, aké použité prídavné meno vystihuje ich vzťah k...

Mapa vnímania

Je to výstup viacrozmerného škálovania. Ide pri tom o skúmanie trhovej pozície. Hľadáme odpoveď na otázku: ktoré značky si konkurujú priamo? Ktoré otvorene? Atribúty: – výkonnosť, kvalita, záruky. Poskytuje možno zistiť, ktorým atribútom dáva...

Najčastešie sa uvádzajú nasledujúce škály:

2 Thurstonova škála – táto metóda „rovnako vyzerajúcich intervalov“ je založená na tom, že aj keď ľudia nevedia kvantitatívne vyjadriť svoje vzťahy k určitému objektu, vedia ich však vyjadriť tým, do akej miery súhlasia...

18. ŠKÁLOVANIE A JEHO VYUŽITIE V MARKETINGOVOM VÝSKUME

Škálovanie urýchľuje marketingový výskum. Používa sa pri všetkých typoch marketingového výskumu. Škály sú metódou pomocou ktorej možno subjektívne vyjadriť kvalitatívne posúdenie, mienku, postoje spotrebiteľov a iné skutočnosti a preniesť ich na zobjektivizované štatistické údaje....

Oblasti MV na trhu výrobnej sféry

1. info o dodávateľoch (výrobca, dovozca, obchod) 2. info o odberateľoch (priemysel, remeslá, služby) 3. info o sprostredkovateľoch (VO, MO) Výstupy prieskumov sa považujú za kľúčové v týchto oblastiach firemného manažmentu: 1 rozhodovanie o...

Výber dodávateľa:

1 faktory- 1. ekonomický (prihliadam na cenu) 2. personálny (obyč. rozhoduje, lebo výrobky sú si podobné) Etapy rozhodovania o nákupe na TO u odberateľov: 1) poznanie problému = poznanie potrieb firmy, vychádza z: a)interných...

Prečo a ako uskutočňovať výskum spotrebiteľských trhov

Spotrebiteľ stojí v centre pozornosti MV. M manažérov zaujíma prakticky všetko, čo charakterizuje alebo ovplyvňuje spotrebiteľa a jeho vzťah k produktu firmy a preto sa osobitná pozornosť venuje zisťovaniu spotrebiteľských postojov, pretože priaznivé alebo...

Základné teórie racionálneho výberu a správania spotrebiteľa

Užitočnosť – uspokojenie potreby. Dosahujeme uspokojenie statkov a služieb. Uspokojenie pre jedného človeka nemusí priniesť uspokojenie pre druhého človeka pri nejakom produkte. Vždy spotreba je urč. subjektívna kategória, vždy sa usiluje dosiahnuť tú najväčšiu...

2 Ordinalistická

Vychádza z určitého predpokladu, že spotrebiteľ nenakupuje a nerozhoduje sa pri nákupe izolovane, berie do úvahy určité súbory statkov a služieb. Maximálnu užitočnosť spotrebiteľ dosiahne vtedy, ak rozloží svoje peniaze tak, že 1 koruna...